Regulamin sklepu od 02.09.2022 r.

24materace.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie 24materace.pl, prowadzony przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. z siedzibą w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 3, NIP: 8141696580, Regon: 522884420, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem 789 560 933.  

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem 24materace.pl
SPRZEDAWCA – SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c., NIP: 8141696580, Regon: 522884420, wpisany do CEIDG
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego 24materace.pl
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego 24materace.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym 24materace.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie 24materace.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z 24materace.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w 24materace.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na 24materace.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub mailem obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w 24materace.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w 24materace.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z 24materace.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w 24materace.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych 24materace.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie stacjonarnym. Klient nie ponosi kosztów dostawy. Koszt dostawy zamówienia poza granice Polski wyliczany jest indywidualnie przez operatora pocztowego. Usługi typu wniesienie, dostawa w godzinach wieczornych i dostawa w sobotę jest dodatkowo płatna i ustalana indywidualnie.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. dotycząca zakupu danego produktu w 24materace.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w 24materace.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach 24materace.pl, SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w 24materace.pl produkt (koszt dostawy na terenie Polski wliczony jest w cenę produktu), nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w 24materace.pl, SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
O możliwości odebrania zamówionego produktu SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach 24materace.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c.. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailem), za pomocą Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. podany w górnej części Regulaminu, na koszt SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c..

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. albo SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia wydania rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia do umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego i jednostronnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to warunkiem skuteczności odstąpienia. Dla skuteczności odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-2.

19. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą i Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

20. Zwracany produkt należy odesłać na adres: SENKO s.c., ul. 11 Listopada 3, 36-100 Kolbuszowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

21. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji (np. materac o nie standardowych rozmiarach lub kształtach) lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

22. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

23. Podane przez Klientów dane osobowe SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w 24materace.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

24. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach 24materace.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w 24materace.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

25. Klient  przy pierwszym logowaniu w 24materace.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c.

26. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

27. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. w ramach 24materace.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem 24materace.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w 24materace.pl jest:

SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklepu w zakresie 24materace.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach 24materace.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Klienci mogą przeglądać 24materace.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w 24materace.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. W przypadku uzyskania przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z 24materace.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line są przekazywane spółce PayPro SA (Przelewy24). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Przelewy24 płatności za nabyte w 24materace.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w 24materace.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

8. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w 24materace.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w 24materace.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

9. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep danych osobowych innemu niż SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep administratorowi danych.

10. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklepu. lub też gdy SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w 24materace.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Dodatkowo, okazjonalnie, SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty 24materace.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

12. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z 24materace.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z 24materace.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c.
ul. 11 Listopada 3
36-100 Kolbuszowa


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji (np. materac o nie standardowych rozmiarach lub kształtach) lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SENKO B. Dworak, J. Dworak s.c.
ul. 11 Listopada 3
36-100 Kolbuszowa
[email protected]
tel. 789 560 933


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...................... zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi: .................................................................... ........................................................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty: ....................zł. (słownie: ...............................................................................................................) przelewem na konto bankowe nr:
........................................................................................................................................

Właściciel konta bankowego: ....................................................................

Adres właściciela konta bankowego: ....................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................